XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual

XIADA

Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA) [2.9] - http://corpus.cirp.gal/xiada [Data de utilización]