XIADA: Etiquetador/Lematizador do Galego Actual
Versión: 2.6
Data da última actualización: 18/06/2015
Xestión interna