Corpus de Referencia do Galego Actual

Centro Ramón Piñeiro para a investigación en humanidades: Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) [4.0] <http://corpus.cirp.gal/corga/> [Data da consulta]