CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

CODOLGA

ISSN: 1887-5602
Versión: 20 (2023)

O grupo de investigación do proxecto Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) mantén o compromiso de ir actualizando e arrequentando cada ano a súa aplicación informática coa incorporación dos novos materiais que van sendo preparados. Nesta nova versión, que fai xa a número 20, están engadidos 640 novos documentos, o que supón que a base de datos de CODOLGA teña dispoñibles 20.320 textos documentais relacionados coa Gallaecia dos séculos VI ata o XV, para consulta libre e aproveitamento por parte de todo o público interesado na Galicia da Idade Media nos ámbitos da lingüística, da literatura, da cultura, da socioloxía ou da historia en xeral.

Para este novo número proseguiuse cunha atención especial á edición de documentos do mosteiro de Santa María de Sobrado realizada por María Pardo Ferrín (pode consultarse o traballo neste mesmo sitio web no apartado de fontes e estudos). Aínda que se trata dunha tese de doutoramento elaborada xa hai moitos anos, ten o gran valor de achegar lecturas moi interesantes para os documentos recollidos nos dous cartularios de Sobrado e, sobre todo, de ser polo momento a única edición existente para numerosos documentos dese mosteiro conservados en pergameos soltos no Arquivo Histórico Nacional de Madrid ou no Arquivo do Reino de Galicia de A Coruña. O apartado de “fontes e estudos”, dedicado a recompilar outros textos latinos medievais importantes pola súa relación coa Galicia medieval ou algúns estudos significativos do ámbito do proxecto, queda este ano enriquecido coa singular Crónica do bispo Paio de Oviedo (+1153).

En paralelo coa preparación desta nova versión de CODOLGA traballouse tamén na posta en marcha do novo recurso Fontes Textuais da Galicia Medieval (FONTEGAM), xa aberto ao público para consulta libre, co que se pretende ofrecer unha ferramenta que combina os materiais latinos do proxecto CODOLGA e os materiais románicos do proxecto Corpus Galego-Portugués Antigo (CGPA), para permitir a busca conxunta de información sobre calquera momento e lugar da Galicia medieval.

Non se debe esquecer ademais que o proxecto CODOLGA forma parte da rede colaborativa que engloba os distintos proxectos da Península Ibérica dedicados a traballar cos textos documentais medievais dos respectivos territorios. Esa rede ten por nome Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHISP) e está recoñecida polo Ministerio de Ciencia e Innovación como rede de investigación de excelencia. Un froito dese traballo colaborativo é outro recurso que permite consultas e buscas combinadas nos respectivos corpora documentalia http://codolhisp.imf.csic.es/codolhisp/.

Como sempre, é unha satisfacción poder agradecer ao Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades que acolla o proxecto CODOLGA dentro do seu programa de actividades, e á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia que achegue o financiamento necesario para o desenvolvemento deste traballo de investigación e divulgación.

Como algo extraordinario, o equipo CODOLGA desexa dedicar este número 20 do seu traballo continuado de xa moitos anos ao Profesor Fernando López Alsina, membro do grupo fundador do proxecto, como unha pequena homenaxe con motivo da súa xubilación administrativa e da súa continuidade na dedicación a este proxecto.

Xosé Carracedo Fraga

Director do CODOLGA