CRPIH

 

Estudos e recadádivas (Cadernos de Fraseoloxía Galega 4)

Varios; Consello de redacción da revista (Preparación da edición); Xesús Ferro Ruibal (Director)

2003

84-453-3655-X

Prezo:

Páxinas: 343

Formato: 16,5 x 24 cm.

Imprime: Gráficas Numen (Vigo)

Este cuarto número de “Cadernos de Fraseoloxía Galega” ten carácter misceláneo, como será no futuro o formato habitual da revista. Entre os estudos están “Proposta de clasificación semántico-funcional das unidades fraseolóxicas galegas” (de María Álvarez de La Granja), “Notas para unha bibliografía paremiolóxica galega” (de Xesús Ferro Ruibal e Ana Vidal Castiñeira), “O labor de fraseógrafo de Manuel Leiras Pulpeiro” (de Ramón Anxo Martíns Seixo) e “Aproximación ó ‘mínimo paremiolóxico’ galego. Unha proposta didáctica” (de Ana Vidal Castiñeira). “As recadádivas son Un manuscrito paremiolóxico de Murguía” (por Ana Vidal Castiñeira), “Aportazón ao refraneiro. Coleición de refrás recollidos da tradizón oral por Lois Carré (1898-1965)” (por Mª Carmen Paz Roca), “Refranero gallego. Colección hecha por el P. Gumersindo Placer López” (por Lois Vázquez), “Refraneiro do Seminario de Santiago (1947-1958)” (por Patricia Buján Otero, Xesús Ferro Ruibal, Mª Carmen Paz Roca, Marta Rodríguez Añón e Ana Vidal Castiñeira), “El refrán y su sombra (Faro de Vigo) por José Sesto” (por Patricia Buján Otero) e “Fraseoloxía e terminoloxía dos cogomelos” (por Cristovo Ruíz Leivas e Juan A. Eiroa García-Garabal).

Contidos

Autor/TítuloPDF
ÁLVAREZ DE LA GRANJA, María: Proposta de clasificación semántico-funcional das unidades fraseolóxicas galegas
FERRO RUIBAL, Xesús; VIDAL CASTIÑEIRA, Ana: Notas para unha bibliografía paremiolóxica galega
MARTÍNS SEIXO, Manuel Anxo: O labor de fraseógrafo de Manuel Leiras Pulpeiro
VIDAL CASTIÑEIRA, Ana: Aproximación ó “mínimo paremiolóxico” galego. Unha proposta didáctica
VIDAL CASTIÑEIRA, Ana: Un manuscrito paremiolóxico de Murguía
PAZ ROCA, María Carmen: Aportazón ao refraneiro. Coleición de refráns recollidos da tradizón oral por Lois Carré (1898-1965)
VÁZQUEZ, Lois: Refranero gallego. Colección hecha por el P. Gumersindo Placer López
BUJÁN OTERO, Patricia; FERRO RUIBAL, Xesús; PAZ ROCA, María Carmen; RODRÍGUEZ AÑÓN, Marta; VIDAL CASTIÑEIRA, Ana: Refranerio do Seminario de Santiago (1947-1958)
BUJÁN OTERO, Patricia: El refrán y su sombra (Faro de Vigo) por José Sesto
RUÍZ LEIVAS, Cristobal; EIROA GARCÍA-GARABAL, Juan A.: Fraseoloxía e terminoloxía dos cogomelos