CRPIH

 

Cadernos de Fraseoloxía Galega 9

Varios; Xesús Ferro Ruibal (Director)

2007

1698-7861, 1698-787X (Biblioteca fraseolóxica do Centro Ramón Piñeiro)

Prezo: 8 €

Páxinas: 341

Formato: 17 x 24 cm.

Imprime: Grafinova, S.A.

Inclúe estudos taxonómicos ou fraseográficos de Elisabete Ares Licer, Xesús Ferro Ruibal, José Enrique Gargallo Gil, Axel Heinemann, Virginija Masiulionyte? e Diana Šileikaite? , Elisabeth Piirainen, Hans Schemann, María Rosario Soto Arias e Luis González García. A comparación bilingüe está presente nos traballos de Lucília Chacoto e Carlos Alberto Crida Álvarez, Ana Mansilla e Antonio Nogueira Santos. A sección de recadádivas ofrece 108 fórmulas galegas recollidas por Ramón Anxo Martíns Seixo e un manuscrito menor de Francisco Vázquez Saco, en edición de Mª Carmen Paz Roca. Nas recensións analízanse Diccionarios y Fraseología, de Margarita Alonso Ramos; Portugiesische Redewendungen, de Stefan Ettinger e Manuela Nunes; Per modo di dire. Storia della lingua e antropologia nelle locuzioni italiane ed europee, de Ottavio Lurati; El lenguaje de los enfermos (Metáfora y fraseología en el habla espontánea de los pacientes), de Antonio Pamies Bertrán e Francisca Rodríguez Simón e tres dicionarios de Hans Schemann: o Dicionário Idiomático Português-Alemão, o Idiomatik Deutsch-Portugiesisch e o Dicionário Idiomático Português-Alemão/Idiomatik Portugiesisch-Deutsch.

Contidos

Autor/TítuloPDF
ARES LICER, Elisabete: Deseño dun banco de datos de equivalencias entre unidades fraseolóxicas do portugués do Brasil (LO) e o galego (LM)
CHACOTO, Lucília: A sintaxe dos proverbios. As estruturas quem / quien en portugués e español
CRIDA ÁLVAREZ, Carlos Alberto: Comparación das paremias relacionadas coa meteoroloxía e os labores dependentes do clima en español e grego moderno
FERRO RUIBAL, Xesús: Cando chove e dá o sol... ¿Un fraseoloxismo internacional poliédrico?
GARGALLO GIL, José Enrique: Garda o teu saio para maio. Consellos de abrigo no calendario romance de refráns
HEINEMANN, Axel: La langue dans la langue: O tratamento metalexicográfico das unidades fraseolóxicas seleccionadas nos dicionarios académicos do século XVIII en Francia, Italia e España
MANSILLA, Ana: A fraseoloxía da música na vida cotiá. Un estudo contrastivo (alemán - español)
MASIULIONYTĖ, Virginija; ŠILEIKAITĖ, Diana: ¿Como enfadarse en lituano? Comparacións fixas para expresar enfado, carraxe e ruindade na fraseoloxía lituana
NOGUEIRA SANTOS, António: Fraseoloxía comparada — hendíade en inglés e portugués
PIIRAINEN, Elisabeth: Locucións espalladas por Europa e máis alá
SCHEMANN, Hans: Factores modelo xeométricos descritibles e non descritibles para a constitución semántica de expresións idiomáticas e perspectivas de elaboración dun dicionario idiomático monolingüe e bilingüe galego
SOTO ARIAS, María Rosario; GONZÁLEZ GARCÍA, Luis: Do verbo antigo en Johan Garcia de Guilhade
MARTÍNS SEIXO, Ramón Anxo: 108 fórmulas galegas
PAZ ROCA, Mª Carmen: Aínda novos manuscritos paremiolóxicos de Vázquez Saco
Varios Autores: Recensións
Varios Autores: Novas